fbpx

Działalność podmiotów powiązanych i ceny transferowe

Nasze usługi

Kancelaria Kubiak & Radwan

Prowadzimy bieżące sprawy księgowo-podatkowe, bierzemy na siebie kontakt z urzędami oraz odpowiedzialność za prawidłowe złożenie zeznań i deklaracji. Wspieramy Państwa merytorycznie na każdym etapie działalności.

Jak możemy pomóc?

Chcesz otworzyć działalność?
Chcesz założyć spółkę
Zastanawiasz się co jest dla Ciebie najkorzystniejsze podatkowo?

Ceny transferowe uznaje się za ceny wykorzystywane w transakcjach między podmiotami powiązanymi. Powiązania te mogą przyjmować różne formy – od rodzinnych, przez osobowe, aż po kapitałowe. Do kategorii jaką są ceny transferowe zalicza się także ceny w transakcjach z podmiotami mającymi siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. „rajach podatkowych”).

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz transakcje z podmiotami z rajów podatkowych są obszarem szczegółowych, ścisłych regulacji prawnych i tym samym ceny transferowe stosowane przez podmioty powiązane stanowią obszar specjalnego zainteresowania organów podatkowych.

W praktyce oznacza to, że wszelką działalność podmiotów powiązanych należy szczegółowo zaplanować jeszcze przed jej rozpoczęciem – nie tylko dlatego, że właściwie dobrana struktura wewnętrznych relacji, podział ryzyk oraz funkcji zminimalizują ryzyko zakwestionowania stosowanych cen i stawek, realizując jednoczenie założone cele biznesowe i przepływy pieniężne.

Nakłada to na podmioty powiązane szereg obowiązków dokumentacyjnych – jak przygotowywanie dokumentacji cen transferowych, która ma wykazywać, że zastosowane ceny odpowiadają rynkowym czy też składanie dodatkowych sprawozdań podatkowych (CIT-TP, PIT-TP)

Drugą kwestią jest również trudność i ryzyko późniejszej zmiany warunków transakcji – na gruncie cen transferowych restrukturyzacja jest pojęciem znacznie szerszym niż potoczne znaczenie. Obejmuje istotną zmianę relacji handlowych lub finansowych, w tym również zakończenie obowiązujących umów lub zmianę ich istotnych warunków oraz wiąże się z przeniesieniem pomiędzy podmiotami powiązanymi funkcji, aktywów lub ryzyk, które skutkuję zmianą EBIT (wynik finansowy bez odsetek i podatku) o co najmniej 20%.

W takim wypadku organy podatkowe mogą pominąć ustalone przed podmioty powiązane warunki i określić dochód na poziomie rynkowym (tzw. opłata restrukturyzacyjna). Nie są to puste przepisy, bo w 2017 r. organ podatkowy ustalił opłatę restrukturyzacyjną w rekordowej kwocie ponad 400 milionów złotych i określił spółce powiązanej dochód w kwocie ponad 139 milionów.

Eksperci Kancelarii pomogą Państwu bezpiecznie i efektywnie ustrukturyzować działalność Państwa przedsiębiorstw, pomogą spełnić wymogi dokumentacyjne i sprawozdawcze, przeprowadzą Państwa przez proces restrukturyzacji działalności lub podejmą się Państwa obrony w razie zakwestionowania ustalonych warunków przez organy podatkowej.